Zoeken

Categorieën

Algemene Voorwaarden.

Dierenspeciaalzaak XXL is gevestigd in Venray, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo, onder nummer 14109008.

Van de Ligt Allicht/ Dierenspeciaalzaak XXL
Leunseweg 47A

5802CG Venray
0478581150
info@dierenspeciaalzaakXXL.com
BTW-identificatienummer: NL820262365B01

KvK-nummer : 14109008

Artikel 1. Definities
1.1 Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die een natuurlijk persoon is en/of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Dierenspeciaalzaak XXL. richt zich voornamelijk Regionaal en op de Nederlandse markt.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een koopovereenkomst komt tot stand door verzending van een opdrachtbevestiging onzerzijds aan de wederpartij, naar aanleiding van een gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Artikel 4. Aanbiedingen
4.1 Alle door Dierenspeciaalzaak XXL gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het aangaan van een bestelling is Dierenspeciaalzaak XXL gerechtigd deze bestelling te weigeren, indien daartoe aanleiding is.

Artikel 5. Prijzen en betalingen
5.1 De door ons genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in euro's, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten cq andere fouten.
5.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
5.3 Betaling kan geschieden op de wijze, zoals aangegeven wordt tijdens het bestelproces.

Artikel 6. Levering
6.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 1-3 werkdagen, na onvangst van de betaling, geleverd. De door Dierenspeciaalzaak XXL  opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. Bij uitzondering, indien een artikel niet meer leverbaar is, behoudt Dierenspeciaalzaak XXL zich te aller tijden het recht voor een vergelijkbaar vervangend product te leveren. In geval dit onmogelijk wordt, neemt Dierenspeciaalzaak XXL contact met de koper op, hetzij per e-mail of per telefoon of hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Wanneer het product binnen een redelijke termijn op voorraad is, zal Dierenspeciaalzaak XXL de bestelling vasthouden, totdat het product leverbaar is.Dierenspeciaalzaak XXL zal zorg dragen voor een snelle (her)levering. Bij het niet tijdig leveren of herleveren dient Dierenspeciaalzaak XXL dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde, houden wij ons in ieder geval het recht voor van een (na)leveringstermijn van 30 dagen, gedurende welke de koper de levering alsnog dient te accepteren.
Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Zodra het te leveren product op de plaats van bestemming is afgeleverd is het risico voor de koper. Indien het te leveren product tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
6.2 De koper moet te aller tijden zorg dragen voor een afleveradres waar een natuurlijk persoon aanwezig is om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen. Indien dit niet het geval is, is Dierenspeciaalzaak XXL . niet aansprakelijk voor de bestelling en de inhoud daarvan.

Artikel 7. Ontbinding
7.1 De koper heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Dierenspeciaalzaak XXL,indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW,(of wet van kopen op afstand) binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Dierenspeciaalzaak XXL heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Dierenspeciaalzaak XXL . De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Dierenspeciaalzaak XXL  na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald.
7.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft in geen geval betrekking op planten.

Artikel 8. Garantie
8.1 Dierenspeciaalzaak XXL biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde producten dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze producten. De garantietermijn kan verschillend zijn per product, en duurt zolang als de fabrikant omschrijft op zijn producten cq voorwaarden.
8.2 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dierenspeciaalzaak XXL deze gebreken onmiddellijk te melden aan Dierenspeciaalzaak XXL . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Dierenspeciaalzaak XXL worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.3 Indien een product binnen de garantietermijn niet meer naar behoren functioneert, dient de koper het product met een kopie van het aankoopbewijs en het originele garantiedocument op eigen kosten retour te zenden naar Dierenspeciaalzaak XXL. Dierenspeciaalzaak XXL stuurt  het product retour wanneer deze gerepareerd of vervangen is en neemt zowel deze verzendkosten, als de verzendkosten naar leveranciers voor garantie, voor zijn rekening. De koper dient vooraf altijd eerst contact op te nemen met Dierenspeciaalzaak XXL.
8.4 De garantie geldt niet indien de koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken, of de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Dierenspeciaalzaak XXL  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en -overgang
9.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Dierenspeciaalzaak XXL, blijft het geleverde, eigendom van Dierenspeciaalzaak XXL .
9.2 Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Dierenspeciaalzaak XXL heeft voldaan.

Artikel 10. Betaling
10.1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden via Ideal.

Artikel 11. Verzending
11.1 Verzending geschiedt steeds voor risico van de koper. Dierenspeciaalzaak XXL  zal alle verzendingen zo goed mogelijk verpakken. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Dierenspeciaalzaak XXL. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Dierenspeciaalzaak XXL tracht bestellingen in 1 keer te leveren, maar is wel gerechtigd tot het doen van deelleveringen wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn. Zie verder artikel 6.

Artikel 12. Geschillen
12.1 De koper kan voor vragen en/of klachten contact opnemen met Dierenspeciaalzaak XXL. Klachten worden doorgaans zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de koper op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
12.2 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

Artikel 13. Merk- en handelsnaam
13.1 Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Dierenspeciaalzaak XXL in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam logo, teksten en fotos zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Dierenspeciaalzaak XXL
13.2 Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Dierenspeciaalzaak XXL nauwgezet opvolgen.

Artikel 14. Aanprakelijkheid
14.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Dierenspeciaalzaak XXL  in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Dierenspeciaalzaak XXL niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Dierenspeciaalzaak XXL. De aansprakelijkheid van Dierenspeciaalzaak XXL blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Dierenspeciaalzaak XXL de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Dierenspeciaalzaak XXL ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Dierenspeciaalzaak XXL.


Automated by shopimport.nl