STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

Je moet dit document bijwerken om je T&C weer te geven.

Onderstaande tekst dient als suggestie en geeft Odoo S.A. geen verantwoordelijkheid.

  1. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen standaardvoorwaarden, ook indien deze zijn opgesteld na deze algemene verkoopvoorwaarden. Om geldig te zijn, moet elke afwijking vooraf uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
  2. Onze facturen zijn betaalbaar binnen 21 werkdagen, tenzij op de factuur of de bestelling een andere betalingstermijn is vermeld. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt My Company (San Francisco) zich het recht voor om een vaste rentebetaling te vragen ten bedrage van 10% van het resterende bedrag. My Company (San Francisco) heeft het recht om elke levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten in geval van te late betaling.
  3. Indien een betaling meer dan zestig (60) dagen na de vervaldatum nog openstaat, behoudt My Company (San Francisco) zich het recht voor om een beroep te doen op een incassobureau. Alle juridische kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  4. Bepaalde landen passen in overeenstemming met hun interne wetgeving bronheffing toe op het bedrag van de facturen. Eventuele inhouding aan de bron wordt door de opdrachtgever aan de Belastingdienst betaald. My Company (San Francisco) kan in geen geval betrokken raken bij kosten die verband houden met de wetgeving van een land. Het bedrag van de factuur is dan ook integraal verschuldigd aan My Company (San Francisco) en is exclusief eventuele kosten die verband houden met de wetgeving van het land waar de opdrachtgever gevestigd is.
  5. My Company (San Francisco) verbindt zich ertoe zijn best te doen om tijdige en goede diensten te leveren in overeenstemming met de overeengekomen termijnen. Geen van haar verplichtingen kan echter worden beschouwd als een resultaatsverplichting. My Company (San Francisco) kan in geen geval door de klant worden verplicht om als derde partij op te treden in het kader van een vordering tot schadevergoeding die door een eindconsument tegen de klant wordt ingediend.
  6. Om ontvankelijk te zijn, moet My Company (San Francisco) binnen 8 dagen na de levering van de goederen of de levering van de diensten op de hoogte worden gesteld van elke claim door middel van een aangetekende brief op de maatschappelijke zetel.
  7. All our contractual relations will be governed exclusively by Netherlands law.